thumbnail_#2 Jane Freilicher, Interior, 1954

thumbnail_#2 Jane Freilicher, Interior, 1954